C语言14 指针类型

指针是C语言中的一种数据类型,

定义带 *类型的变量

char  x;     char*    x;
short  y;     short*   y;
int   z;     int*    z;
float  f;     float*   f;
double d;     double*   d;
Student st;     Student*  st;

总结:

 1. 任何带有*的变量类型的标准写法:变量类型* 变量名
 2. 任何类型都可以带* 加上* 以后是新的类型,统称为“指针类型”
 3. *可以使任意多个。

指针变量赋值

char* x;    char*** x;     char******* x;
short* ~~
int* ~~
Student* ~~
x = (char*)1;
y = (short*)2;
int******* x;
int******* y;
x = (int*******)4;
y = x;
char x;
x = 1;

指针变量的宽度

char x;   char* x;    char******** x;
short y;  short* y;    short******** y;
~~
x=1;  x=(char*)1;     x=(char********)1;
~~
9:    char* x;
10:    short* y;
11:    int* z;
12:
13:    x = (char*)1;
00401028 C7 45 FC 01 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-4],1
14:    y=(short*)2;
0040102F C7 45 F8 02 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-8],2
15:    z=(int*)3;
00401036 C7 45 F4 03 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-0Ch],3
9:    char******** x;
10:    short******** y;
11:    int******** z;
12:
13:    x = (char********)1;
00401028 C7 45 FC 01 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-4],1
14:    y=(short********)2;
0040102F C7 45 F8 02 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-8],2
15:    z=(int********)3;
00401036 C7 45 F4 03 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-0Ch],3

总结:
指针类型的变量宽度永远是4字节、无论类型是什么 无论有几个*。

指针类型自加和自减(++ / –)

char a;           char**** a;
short b;          short**** b;
int c;           int**** c;
a=100;           a=(char****)100;
b=100;           b=(short****)100;
c=100;           c=(int****)100;
a++;            a++;
b++;            b++;
c++;            c++;
printf("%d %d %d",a,b,c);  printf("%d %d %d",a,b,c);
11:    char* a;
12:    short* b;
13:    int* c;
14:    a=(char*)100;
0040B488 C7 45 FC 64 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-4],64h
15:    b=(short*)100;
0040B48F C7 45 F8 64 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-8],64h
16:    c=(int*)100;
0040B496 C7 45 F4 64 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-0Ch],64h
17:    a++;
0040B49D 8B 45 FC       mov     eax,dword ptr [ebp-4]
0040B4A0 83 C0 01       add     eax,1
0040B4A3 89 45 FC       mov     dword ptr [ebp-4],eax
18:    b++;
0040B4A6 8B 4D F8       mov     ecx,dword ptr [ebp-8]
0040B4A9 83 C1 02       add     ecx,2
0040B4AC 89 4D F8       mov     dword ptr [ebp-8],ecx
19:    c++;
0040B4AF 8B 55 F4       mov     edx,dword ptr [ebp-0Ch]
0040B4B2 83 C2 04       add     edx,4
0040B4B5 89 55 F4       mov     dword ptr [ebp-0Ch],edx
比如
int* c =1; c++; 去掉* 是int  4个字节 就+4;
char* c=1; c++; 去掉* 是char 1个字节 就+1
char** c=1; c++; 去掉* 是char* 指针类型是4个字节 就+4
指针类型变量+N=指针类型变量+N*(去掉一个*后类型的宽度)
指针类型变量-N=指针类型变量-N*(去掉一个*后类型的宽度)

总结、

 1. 不带*变量的变量,++或者–都是加1 或者减1
 2. *类型的变量m,++或者– 新增(减少)的数量是去掉一个*后变量的宽度

指针类型的比较

char**** a;
char**** b;
a = (char****)200;
b = (char****)100;
if(a>b)
{
  printf("1");
}
else
{
  printf("2");
}
12:    char**** a;
13:    char**** b;
14:    a = (char****)200;
0040B488 C7 45 FC C8 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-4],0C8h
15:    b = (char****)100;
0040B48F C7 45 F8 64 00 00 00 mov     dword ptr [ebp-8],64h
16:    if(a>b)
0040B496 8B 45 FC       mov     eax,dword ptr [ebp-4]
0040B499 3B 45 F8       cmp     eax,dword ptr [ebp-8]
0040B49C 76 0F        jbe     main+3Dh (0040b4ad)
17:    {
18:      printf("1");
0040B49E 68 1C F0 41 00    push    offset string "1" (0041f01c)
0040B4A3 E8 A8 02 00 00    call    printf (0040b750)
0040B4A8 83 C4 04       add     esp,4
19:    }
20:    else
0040B4AB EB 0D        jmp     main+4Ah (0040b4ba)
21:    {
22:      printf("2");
0040B4AD 68 50 FE 41 00    push    offset string "2" (0041fe50)
0040B4B2 E8 99 02 00 00    call    printf (0040b750)
0040B4B7 83 C4 04       add     esp,4
//这里编译器使用了jbe指令 jbe指令是用来比较无符号数的,也就说明指针类型是无符号数

总结
指针类型可以做大小比较